اشعه مادون قرمز Infra Red

از جمله تجهیزاتی که در فیزیوتراپی استفاده می شود اشعه مادون قرمز Infra Red است. از اشعه مادون قرمز برای گرمازایی روی بافت های بدن استفاده می شود. گرما، اثرات بسیار زیادی روی بافت دارد. از جمله اثرات گرما روی بافت میتوان به افزایش گردش خون، تسریع روند ترمیم، بهبود فعالیت های سلولی و افزایش اکسیژن  رسانی بافتی اشاره کرد.

گرمایی که IR ایجاد می کند، از نوع گرمایی خشک و سطحی است و با توجه به تشخیص فیزیوتراپیست از اثرات مختلفت آن استفاده خواهد شد.

مادون قرمز Infra REd - فیزیوتراپی توان - دکتر پویا فراهانی

یکی از نکات مهم در استفاده از انرژی های گرمایی این است که استفاده از گرما باید حتما بر اساس تشخیص متخصص فیزیوتراپیست باشد. زیرا استفاده نابجا و نادرست از گرما می تواند باعث افزایش التهاب و کند شدن روند ترمیم شود. بنابراین حتما برای استفاده از گرما با فیزیوتراپیست خود مشورت نمایید.

استفاده از IR در کتار الکتروتراپی می تواند به درمان بهتر بیمار کمک نماید.