کشش کمر و گردن - فیزیوتراپی پیوند مرزداران
مولتی سی پی ام - فیزیوتراپی پیوند مرزداران
وازوترین کامپرشن - فیزیوتراپی پیوند مرزداران - دکتر پویا فراهانی
شاک ویو - فیزیوتراپی پیوند مرزداران - دکتر پویا فراهانی
تکار - فیزیوتراپی پیوند مرزداران - دکتر پویا فراهانی
لیزر پرتوان - فیزیوتراپی پیوند مرزداران - دکتر پویا فراهانی
مگنت در مرکز فیزیوتراپی پیوند مرزداران - دکتر پویا فراهانی
مادون قرمز Infra REd - فیزیوتراپی پیوند مرزداران - دکتر پویا فراهانی
اینترفرنشیال Interfrential - فیزیوتراپی پیوند مرزداران - دکتر پویا فراهانی
تحریک الکتریکی Electrostimulation - فیزیوتراپی پیوند مرزداران - دکتر پویا فراهانی